Záujem …

(Tento článok bol napísaný pre rímskokatolícku webovú stránku sv. Bartolomeja k druhej adventnej nedeli.)

Drahí priatelia, AIDA je meno svetoznámej opery o 4 dejstvách od Giuseppe Verdiho. No AIDA je známa aj z marketingu. Je to komunikačný model – sú to kroky ako postupovať smerom k zákazníkovi, ak chceme uspešne predať produkt. AIDA je akronym zo slov: Attention (Pozornosť), Interest (Záujem), Desire (Túžba), Action (Akcia). Sme pri druhej adventnej nedeli a AIDA mi prišla na um práve v tejto súvislosti.

Pozornosť – prvá fáza AIDA – zapálená prvá adventná svieca. Ako Boh púta našu pozornosť? Neustále: „Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.“ (Ž19,1-3) Veď či nie všetci máme možnosť vnímať stvorený svet?

Ale prichádza oveľa dôležitejšia čast – boj o náš záujem. A ten boj je obrovský. Nebesia bojujúce o nás, a na opačnej strane „kniežatá“ tohto sveta bojujúce proti nám, ktorým ide o to, aby v nás záujem nikdy nevznikol, alebo aby bol zameraný inde ako na Boha, alebo aby sa z nás vytratil – čo je stav apatie. Duchovní otcovia označujú boj s apatiou – s nezáujmom za najťažší, je to veľký a ťažký nepriateľ človeka.

Ak sa už nevieme pozerať na svet ako na zázrak, ak už nevieme onemieť pred najmenším chrobáčikom, či stebielkom trávy, nad vrabcom, … , ak nežasneme nad božími dielami … „Onemel som, neotvorím ústa“ (Ž39,10), tak padáme alebo sme už dávno padli do apatie – nezáujmu. Boh nás ale nechce nechať len tak, chce zažať aj druhú adventnú sviecu v nás. Do vecí, na ktoré sme si už zvykli, vkladá niečo nové, ako hovorí prorok Izaiáš: „Hľa, ja robím čosi nové, práve teraz …“ (Iz43,19). Boh vstupuje do sveta novým, ešte väčším spôsobom, aby sa s nami stretol v plnosti – nie v imamencii a neuchopiteľnosti, ale ako vtelený – oblieka si podobu človeka (Flp 2,7), stáva sa dieťaťom.

Ak je niekde malinkaté dieťatko, sami viete, že okamžite upúta pozornosť ľudí naokolo svojou bezbrannosťou, oddanosťou, jednoduchosťou, čistotou … a pre rodičov stelesňuje zázrak. Boh koná tento zázrak, stáva sa dieťaťom, aby sa v nás zapálila aj tá druhá adventná svieca menom „záujem“ a doviedla nás k ďalšej menom „túžba“ a k poslednej menom „konanie“.

Želám vám všetkým, nech záujem o Boha prevýši záujem o tento svet. Nech sa zapáli vaša túžba po Bohu a potom už len jeden krok – krok márnotratného syna, ktorý „vstal a šiel“ (Lk 15,20), aby sme aj my vstali a šli počuť, na vlastné oči vidieť, a našimi rukami sa dotknúť (1 Jn 1) vteleného Slova.