História farnosti

Gréckokatolícke liturgie v Prievidzi:

Prvá gréckokatolícka liturgia sv. Jána Zlatoústeho sa v Prievidzi slávila ešte v r. 2007 (v nedeľu 1.júla 2007). Liturgii predsedal prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, rímskokatolíckom farskom kostole sv. Bartolomeja. Pri slávení boli prítomní aj terajší bratislavský biskup o. Peter Rusnák, ešte ako bratislavský protopresbyter, o. Miroslav Dancák, vicerektor kňazského seminára v Prešove, o. Alexander Andrejko, biskupský ceremoniár, o. Igor Cingeľ, správca farnosti Trenčín, o. František Havlík, rímskokatolícky dekan z Bojníc a miestny farár Mons. Ján Bednár, dekan v Prievidzi.
Spevom liturgiu krášlil bohoslovecký spevácky zbor Romana Sladkopevca z Prešova.
Bola hojná účasť veriacich, približne 400 prevažne rímskokatolíkov. 

Po tom sa začali sláviť liturgie v Prievidzi pravidelne v 2. a 4. nedeľu v Mariánskom chráme Nanebovzatia Panny Márie. Prvá z nich 22.júla 2007 o 15:00. Na slávenie prišlo asi 40 veriacich. Liturgiu slávil o. Igor Cingel z farnosti Trenčín spolu s o. Miroslavom Mackom z farnosti Martin. Kantoroval p. Malast z Trenčína.

Zriadenie gréckokatolíckej farnosti:

Gréckokatolícka farnosť v Prievidzi bola ale zriadená až 15. januára 2008 dekrétom (č. j.: 137/2008) prešovského eparchu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, vyčlenením z doterajšej gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Farnosť tvorili okresy Prievidza a Partizánske. Neskôr bol k farnosti pričlenený aj okres Bánovce nad Bebravou.

Zaradenie do Bratislavskej eparchie:

O 15 dní neskôr 30. januára 2008, na sviatok Troch svätých svätiteľov, Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Gréckokatolícku metropoliu na Slovensku so sídlom v Prešove. Vtedy sa farnosť stala súčasťou novej Bratislavskej eparchie a jej prvým eparchom bol vymenovaný otec Peter Rusnák. 
Charakteristikou nie len bratislavskej eparchie ale aj jej farností je, že pôsobí na rozľahlejšom území s nie príliš veľkou hustotou gréckokatolíkov. Teda pastoračná práca kňazov našej eparchie je tomu viac prispôsobená.
Na území troch okresov prievidzskej gréckokatolíckej farnosti je podľa poslednej štatistiky cca 850 gréckokatolíkov.

Patrocínium farnosti:

O našom patrocíniu rozhodli veriaci v referende, v ktorom vybrali spomedzi 15 návrhov svätcov tri a to: sv. Ján Zlatoústy, sv. Sedmopočetníci a sv. Ján Teológ. S týmito troma návrhmi oslovili biskupa vladyku Petra Rusnáka a on dekrétom z 13.7.2010 ustanovil Sedmopočetníkov ako patrónov farnosti. Sviatok Sedmopočetníkov pripadá na 27.júla. V približne tom čase sa koná každý rok aj odpustová slávnosť, ktorej Eucharistickej slávnosti pravidelne predsedá aj náš vladyka Peter Rusnák a prítomný je pravidelne aj otec Igor Cingeľ, ktorý je protopresbyter v Trenčíne a stál pri zrode tejto farnosti a túto farnosť spravoval excurendo z Trenčína až do menovania nového správcu farnosti. 

Stanovenie správcu farnosti:

Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku.