Sviatok počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou

V tento sviatok si pripomíname, ako Boh rozmeral a určil novú rajskú záhradu. Tá nová záhrada, ten nový raj, sa dnes tvorí v púšti bezdetnosti sv. Anny, aby Boh znova ukázal, že má moc aj púšť zúrodniť. Aby skrze plod nového raja, mohol spojiť nebo so zemou.

Uzavretosť lona, privedie na svet Matku života, Púšť privedie na svet novú rajskú záhradu. A v raji zázračne vyrastie nový Strom života, a nový Strom poznania dobra a zla. Nie zo semena, ale z dotknutia Ducha.

Z nového Stromu poznania dobra a zla bude môcť jesť každý, lebo to bude nové poznanie – „aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17,3), aby už nik nehovoril, že nepozná Otca: „Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ (Jn14,9).

A z nového Stromu života budú môcť jesť do sýta všetci túžiaci po večnom živote. Lebo budú jesť telo patriace Slovu, v ktorom „bol život a život bol svetlom ľudí.“ (Jn 1), a ktoré potvrdzuje, že Ono je novým stromom života: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky“ (Jn 6,51) a „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,54).

Kondák sviatku:

Dnes Svätý Duch svojím prstom v lone obdivuhodnej Anny tvorí prečistý obraz Božej slávy. Dnes ruka Najvyššieho chystá hroznú zbraň proti peklu: najblahoslavenejšiu Pannu Máriu. My však so zbormi anjelov s obdivom jej spievajme: ´Radostne plesaj Mária, lebo teba vykúpil Pán obdivuhodným spôsobom. Nebola si dedičného hriechu zbavená, ale uchránená, jediná z celého ľudského pokolenia.'