sv. Ján Klimak (Klimakos) – Nebeský rebrík

krátky životopis autora

Narodenie a smrť Jána Klimaka nie sú presné, niektoré zdroje sa rozchádzajú až v rozmedzí 50.rokov. Bazil Veľký spomína rok 523, iný zdroj sa prikláňa k roku 580.

Jeho meno Klimak pochádza práve z tohto diela – rebrík, grécky „klimax“.

Väčšinu údajov o jeho živote čerpáme z jeho knihy. Len z tejto knihy je možné zostaviť a spoznať osobnosť sv. Jána Klimaka. Podľa knihy ho tí, ktorí o ňom písali, pokladali za mnícha na hore Sinaj, plného askézy a modlitby.

Ioannes (Ján) vstupuje do kláštora ako šestnásť ročný. To znamená, že jeho vzdelanie nebolo také hlboké ako vzdelanie napríklad sv. Bazila Veľkého, a táto jednoduchšia forma sa prejavuje aj v štýle písania. V monastiery (kláštore) sa stal poslušníkom starca Martyria a istú dobu žil v nejakom kláštore v Alexandrii. Klimakos sa po smrti jeho starca uchyľuje do pustovne neďaleko kláštora, kde strávil mnoho rokov. Po odchode z pustovne sa stáva predstaveným kláštora sv. Kataríny. Neskôr sa funkcie vzdáva a umiera ako obyčajný mních.

kniha Nebeský rebrík

Usudzuje sa, že spis Nebeský rebrík vznikol na prelome 6. a 7.storočia, jedná akoby o príručku určenú pre mníchov praktizujúcich askézu, no rady pre duchovné stúpanie a rast môžu aplikovať aj ľudia žijúci mimo monastier (kláštor), pretože mníšsky život je často prirovnávaný k životu v manželstve. Ako mních musí vedieť zomierať sebe, tak musí rovnako zomierať aj každý iný človek, lebo „keď zrno nepadne do zeme a neodumrie, neprinesie úrodu“.

Podstatu askézy vždy predstavuje zrieknutie sa svetského života, úspechu, slávy a radovánok. Predpokladá istú izoláciu od okolitého sveta, hoc nemusí ísť o izoláciu na fyzicky odľahlom mieste. Asketická prax totiž znamená predovšetkým umenie uzavrieť sa do seba a uniknúť tak svetskému zhonu. Cestou k tomu je rozímanie a modlitba, ktoré oslobodzujú z pominuteľného sveta a poskytujú askétovi útočište. Iným podporným prostriedkom je život v spoločenstve, sviatosti, poriadok dňa.

Spis Nebeský rebrík obsahuje 30 stupienkov pre stúpanie k Bohu:

 1. O zrieknutí sa svetského života
 2. O potlačení sklonu k vášňam čiže o zbavení sa túžby po svete
 3. O dobrovoľnom odchode
 4. O blaženej a večnej poslušnosti
 5. O pokání
 6. O pamätaní na smrť
 7. O radostnom smútku
 8. O pokoji a miernosti
 9. O závisti
 10. O ohováraní
 11. O zbytočných rečiach a mlčaní
 12. O klamstve
 13. O omrzenosti
 14. O obžerstve
 15. O čistote
 16. O chamtivosti
 17. O chudobe
 18. O necitlivosti
 19. O spánku, modlitbe a spevu žalmov vo spoločenstve
 20. O bdení
 21. O prílišnom strachu
 22. O ješitnosti
 23. O pýche
 24. O tichosti, pokore, neprítomnosti zloby
 25. O pokore
 26. O schopnosti rozlišovať myšlienky, vášne a cnosti
 27. O posvätnom kľudu tela a duše (o hesychii)
 28. O modlitbe
 29. O oslobodení od vášní
 30. O viere, nádeji a láske